Logo

  DELPHI - FAQ

  Delphi-FAQ | Allgemeine Tipps | Grafik | Datenbanken | VCL | DLL-Programmierung |
 
  Delphi-FAQ | Datenbanken | ADO |
  Access - Datei komprimieren

implementation

uses sysutils, comobj;

const
 bak_ext      = '.$$$';
 stAccessDB    = 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;'+
           'Data Source=%s';


// Access Datenbank komprimieren

procedure Access_Compact(aAccess: string);
var
 JetEngine     : Variant;
 TempName     : string;
begin
 TempName := ChangeFileExt(aAccess, bak_ext);
 DeleteFile(TempName);
 JetEngine := CreateOleObject('JRO.JetEngine');
 try
  JetEngine.CompactDatabase(
   Format(stAccessDB, [aAccess]),
   Format(stAccessDB, [TempName]));
  DeleteFile(aAccess);
  RenameFile(TempName, aAccess);
 finally
  JetEngine := Unassigned;
 end;
end;
 26.01.2006 © wlsoft www.wlsoft.de